درباره ما

در اینجا حاضریم که آنچه را برای رشد و فراتر رفتن افراد از اکنونشان آموخته ایم به آنان هم بیاموزیم تا فراتر از من شوند.